VOLUME 9 NO 35
TEMMUZ 2014 PDF
Dergi Kapağı
Editör Kurulu I-II
Editör Mesajı III
Misafir Hakemler IV
İçindekiler V
KÜLTÜREL ZEKÂNIN KÜLTÜRLERARASI LİDERLİK ETKİNLİĞİ ÜZERİNDEKİ ROLÜ: KONAKLAMA İŞLETMELERİNDE NİTEL BİR ARAŞTIRMA/ THE ROLE OF CULTURAL INTELLIGENCE IN CROSS-CULTURAL LEADERSHIP EFFECTIVENESS: A QUALITATIVE STUDY IN THE HOSPITALITY INDUSTRY Aslı ERSOY

(Akdeniz Üniversitesi)

6099 – 6108
SOSYAL AMACA YÖNELİK PAZARLAMA REKLAMLARININ MARKAYA YÖNELİK TUTUM VE SATINALMA NİYETİNE ETKİSİ:ANADOLU ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ELEMANLARINA YÖNELİK BİR UYGULAMA / THE EFFECTS OF CAUSE RELATED MARKETING ADS ON THE ATTITUDE TOWARDS THE BRAND AND PURCHASE INTENTION: AN APPLICATION ON THE ACADEMIC STAFF OF ANADOLU UNIVERSITY Mesude Canan ÖZTÜRK

(Anadolu Üniversitesi)

Ayla TOPUZ SAVAŞ

(Anadolu Üniversitesi)

6109 – 6128
KADININ CİNSEL BİR SİMGE OLARAK REKLAMDA KULLANILMASI: COSMOPOLİTAN DERGİSİ ÖRNEĞİ/ USING WOMAN IN ADVERTISEMENT AS A SYMBOL OF SEX: COSMOPOLITAN MAGAZINE EXAMPLE  İsmail Aysad GÜDEKLİ

(YÖK)

İbrahim ÇELİK

(Gazi Üniversitesi)

6129-6137

ÇALIŞANLARIN TWITTER KULLANIMININ, KURUM İMAJINA ETKİSİ: TÜRKİYE’DE BİR ANKET ÇALIŞMASI / THE USE OF TWITTER AMONG EMPLOYEES AND ITS IMPACTS ON CORPORATE IMAGE: A SURVEY STUDY IN TURKEY

Elif Korap Özel

(Katip Çelebi Üniversitesi)

6138-6158

ÖNCELİKLİ SEKTÖRLERİN BELİRLENMESİNDE AHS-TOPSIS VEAHS-VIKOR YAKLAŞIMLARININ KULLANIMI: RİZE ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ ÖRNEĞİ / USING AHP-TOPSIS AND AHP-VIKOR APPROACHES IN DETERMINATION OF PRIORITY SECTORS: THE CASE OF RİZE ORGANIZED INDUSTRIAL ZONE

 

İlker Murat AR

(Karadeniz Teknik Üniversitesi)

Fatih ÖZDEMİR

(Doğu Karadeniz Kalkınma Ajansı)

Birdoğan BAKİ

(Karadeniz Teknik Üniversitesi)

6159-6174
ERITREA BASININDA DIŞ ÜLKE HABERLERİ  – ERITREA PROFILE GAZETESİ İNCELEMESİ/ FOREIGN NEWS COVERAGE IN ERITREAN NEWSPAPER – ERITREA PROFILE Yonatan TEWELDE

(Yasar Üniversitesi)

6175-6184

HİSSE SENEDİ FİYAT HAREKETLERİNİN TAHMİN EDİLMESİNDE MARKOV ZİNCİRLERİNİN KULLANILMASI: İMKB 10 BANKACILIK ENDEKSİ İŞLETMELERİ ÜZERİNE AMPİRİK BİR ÇALIŞMA / THE USE OF MARKOV CHAİNS FOR THE PREDİCTİON OF STOCK PRİCE MOVEMENTS: AN EMPİRİCAL STUDY ON THE ISE 10 BANKİNG INDEX FİRMS

Kenan İLARSLAN

(Afyon Kocatepe Üniversitesi)

6158-6198
ÖRGÜTLERDE ÇALIŞAN FİKİR İŞÇİLERİNİN ÖRGÜT İÇİ VE ÖRGÜT DIŞI ENERJİ YÖNETİMİ TAKTİKLERİ / THE ENERGY MANAGEMENT TACTICS OF MENTAL WORKERS INSIDE OR OUTSIDE OF THE ORGANIZATIONS Mahmut ÖZDEVECİOĞLU

(Melikşah Üniversitesi)

Mahmut AKIN

(Bozok Üniversitesi)

Ali BAYRAM

(Hitit Üniversitesi)

6199-6206

SÜRDÜRÜLÜLEBİLİR GELİŞME ANLAYIŞININ MEDYA ALANINA UYGULANMASI: BAĞIMSIZ VE ÇOĞULCU MEDYA YAKLAŞIMLARI / IMPLEMENTATION OF THE IDEA OF SUSTAINABLE DEVELOPMENT IN MEDIA: INDEPENDENT AND PLURALISTIC MEDIA APPROACHES

Melis OKTUĞ ZENGİN

(Nişantaşı Üniversitesi)

6207-6222

DÖRT VE BEŞ YILDIZLI OTEL İŞLETMELERINDE ÇALIŞAN PERSONELIN ÖRGÜTSEL STRES VE ÖRGÜTSEL TÜKENMIŞLIK DÜZEYLERI ARASINDAKI İLIŞKILERIN DEMOGRAFIK DEĞIŞKENLER BAZINDA İNCELENMESI / EXAMINATION OF THE RELATIONSHIP BETWEEN ORGANIZATIONAL STRESS AND ORGANIZATIONAL BURNOUT LEVELS OF MID LEVEL MANAGERS WORKING IN FOUR AND FIVE STAR HOTEL BUSINESSES BASED ON DEMOGRAPHIC VARIABLES

Şevket YİRİK

(Akdeniz Üniversitesi)

Deniz ÖREN

(Akdeniz Üniversitesi)

Remziye EKİCİ

(Akdeniz Üniversitesi)

6223-6234

YETENEK YÖNETİMİ PERSPEKTİFİNDEN BİR MARKA UYGULAMASI / AN APPLICATION ON THE BRAND OF TALENT MANAGEMENT PERSPECTIVE 

Tamer KEÇECİOĞLU

(Ege Üniversitesi)

Mustafa Kemal YILMAZ

(İzmir Büyükşehir Belediyesi)

6235-6244

SOSYAL MEDYA KULLANIMI VE MAHREMİYET ALGISI: FACEBOOK KULLANICILARININ MAHREMİYET ENDİŞELERİ VE FARKINDALIKLARI / CHANGES IN USE AND PERCEPTION OF PRIVACY: EXPLORING FACEBOOK USERS’ PRIVACY CONCERNS AND AWARENESS OF PRIVACY IMPLICATIONS

Mustafa Oz

(The University of Texas)

 

6245-6254
PRESS FREEDOM: ANALYZING THE PORTRAYAL OF NIGERIAN-STATE ON NATIONAL DAILIES COVER-PAGE HEADLINES Almansur Ado Sani

(Yaşar Üniversitesi)

6255-6260