Başlangıç » YAYIN İLKELERİ/YAZIM KURALLARI

YAYIN İLKELERİ/YAZIM KURALLARI

E-JOURNAL OF YASAR UNIVERSITY (YAŞAR ÜNİVERSİTESİ E-DERGİSİ) YAYIN İLKELERİ

PUBLICATION AND SUBMISSION OF E-JOURNAL OF YASAR UNIVERSITY

 1. E- Journal of Yasar University (Yaşar Üniversitesi E-Dergisi), üç ayda bir (yılda dört kez) esasen elektronik ortamda (online) yayımlanan hakemli bir dergidir. Derginin belli içerikteki özel sayıları (Armağanlar da dâhil olmak üzere) basılarak da yayınlanabilir.

E-Journal of Yasar University is a peer reviewed journal principally published online, quarterly a year. Anyway, special issues on specific topics (including Liber Amicorum) of the journal could be published and pressed.

2. Dergi’de yayımlanabilecek yazılar, işletme ve ekonomi alanlarına odaklanan, makale, karar incelemesi ve kitap incelemesi ile çevirilerdir. Yazıların dili, İngilizce, Almanca, Fransızca ve Türkçe dillerinde olabilir.

This is a journal focusing on economics, communication and considering articles, case notes and comments, discussions of legislative developments, book reviews and other similar type of papers which are written in English, German, French and Turkish.

3. Derginin Ocak/Nisan/Temmuz/Ekim sayılarında yayınlanacak eserlerin en geç 15 Kasım/15 Şubat/15 Mayıs/15 Ağustos tarihlerine kadar yayın editörüne ulaştırılmış olması gerekmektedir. Aksi halde veya hakem sürecinde herhangi bir gecikme yaşanması durumunda, gönderilen çalışmanın derginin takip eden sonraki sayılarında yayınlanması mümkün olacaktır.

The articles sent to publish in January/April/July/October issues have to be delivered to the editor until and at most 15 November/15 February/15 May/15 August. Otherwise, or any delay occurs about review period, the articles should only be published in the next issues of the journal. 

4. Dergi, Ekim ve Nisan aylarında, aynı ayın 15’inde; Ocak ve Temmuz aylarında aynı ayın 20’sinde,  online olarak http://dergipark.ulakbim.gov.tr/jyasar adresinde yayınlanır.

E-Journal will be published in 15th day of the same month as online for October and April issues; January and July issues are also be published in 20th day of the same month as online at http://dergipark.ulakbim.gov.tr/jyasar .

5. Dergi’de yayımlanmak üzere gönderilen yazılar, başka bir yerde yayımlanmamış ya da yayımlanmak üzere gönderilmemiş olmalıdır.

Articles that will be sent to the editor should not be published elsewhere, nor be submitted to other journals simultaneously.

6.  Yazım formatı, E-JoY Yazım Kuralları‘na uygun olmalıdır.

The paper  must be written according to E-JoY’s Format.

7.  Her yazı, sistem üzerinden online olarak yüklenmelidir. Yazının basılı olarak da teslimi edilmesine gerek yoktur.

Softcopy of the article should be submitted online. There is no need to submit any hardcopy of the article.

8.  Dergi’ye gönderilen makaleler, Türkçe ve İngilizce başlık ile hem İngilizce hem de Türkçe özet kısmı içermelidir.

Each submission should contain a Turkish (only for Turkish authors) and English abstract.

9. Dergi’ye gönderilen makalelerde, ilgili makaledeki konuyu tanımlayan Türkçe ve İngilizce uygun anahtar kelimeler bulunmalıdır.

All articles should be accompanied by a sufficient number of keywords in Turkish (only for Turkish authors) and English that reflect the content of the article.

10. Dergi’ye gönderilen makalelerin yazım bakımından son denetimlerinin yapılmış olduğu ve basılmaya hazır olarak verildiği kabul edilir.

All submissions are regarded as ready to publish and already proofread by the author himself or herself.

11.  Editörler Kurulunca ön/şekli incelemesi yapılan eserler, değerlendirilmek üzere Yayım Kurulu’na sunulur. Yayın Kurulunca incelenen eserler, anonim olarak en az ikiş hakeme gönderilir ve hakemden yahut hakemlerden gelen rapor doğrultusunda haklarında, makalenin yayımlanmasına; hakemden gelen rapor çerçevesinde düzeltme istenmesine ya da yayımlanmamasına kararı verilir. Yazar, verilen karardan, en kısa zamanda ve e-posta yolu ile (gerektiğinde ekinde çalışması da olmak üzere) haberdar edilir. Tamamlanmış veya düzeltilmiş yazı, Yayım Kurulu’nca tekrar hakeme gönderilebilir.

Articles will be initially be pre-examined by the editorial board before submitting to the Publication Board. After the evaluation of the Publication Board, the submissions will be sent to at least two anonymous peer reviewer, who is (are) determined by the board. In case of approval, rejection or proposed amendments, the contributor(s) will be informed (generally via e-mail) in adequate detail and provided with a copy of reviewer’s report. Whenever needed or necessary, a reviewed and amended submission may be sent to a second reviewer.

12.  Dergi, hakemin yazarı bilmemesi esasına (kör hakemlik) dayanır. Hakeme gönderilecek makalelerde de yazarın kimliğine ilişkin bilgilerin gizliliği sağlanır.

All articles submitted are subject to a blind peer review. The identity of author(s) and reviewer(s) will not be revealed to the other party.

13.  Tüm Hakem Raporları, ULAKBİM (Ulusal Ağ ve Bilgi Merkezi) Beşeri ve Sosyal Bilimler Veritabanı Komitesi tarafından da denetlenmesine olanak verecek şekilde 5 yıl saklanır.

All reviewers’ evaluation reports will be kept for at least five years after publication and copies of these reports will be sent to the ULAKBIM (Turkish Academic Network and Information Centre) Social and Human Sciences Database Committee whenever required.

14. Dergi’ye ait yeni sayı yayımlandıkça, bu sayı tek bir PDF dosyası şeklinde ULAKBİM Online Dergi Takip Sistemine (ODİS) yüklenir.

Each published issue of the Journal will be uploaded as a PDF file to the Online Journal Watch System of ULAKBIM (ODIS).

15. Dergi şayet basılmışsa çalışmanın basılmış hali, yazar veya yazarlarıyla bu çalışmada hakemlik yapmış olanlara ücretsiz olarak gönderilir.

Soft copies of article published online (and whenever published and pressed the hardcopy of it) will be sent both to the author(s) and to the reviewer(s).