Aydın Zevkliler

 
 VOLUME 8 Armağan Sayı   2013 PDF
İçindekiler / Index / Inhalt
Editörler Komitesinin Yazısı VII
Önsöz IX
Prof. Dr. Aydın ZEVKLİLER’in Özgeçmişi  XI
Prof. Dr. Aydın ZEVKLİLER’in Başlıca Eserleri  XIII  
Makaleler  XIII
Bildiriler XV
Yazılan Kitaplar ve Kitaplarda Bölümler XVII
Diğer Yayınlar XVIII
Sayın Mütevelli Heyet Başkanımız’dan XXXIII
Sayın Rektörümüz’den XXXV
Sayın Dekanımız’dan XXXVII
Akdeniz’li Bir Yiğit Akademisyen: Aydın Zevkliler,
Prof. Dr. Ahmet KUMRULU
XXXIX
Ağabeyim Prof. Dr. Aydın ZEVKLİLER,
Prof. Dr. Ramazan ASLAN
XLV
Sevgili Hocamız Prof. Dr. Aydın ZEVKLİLER,
Prof. Dr. Çağlar ÖZEL, Av. Mehmet Şirin ERDOĞAN
XLIX
Lieber Aydın, liebe Suhandan, Dorothea WOLF LI
Dostum Aydın Hoca, Prof. Dr. Abdülkadir ARPACI LIV
Prof. Dr. Aydın ZEVKLİLER’in Akademik Yıl Açılış Dersi
HUKUK ve ETİK
LVII
İçindekiler LXV
Cilt I / Volume I / Band I
Basın Özgürlüğü ve Bu Özgürlüğün Bir Sınırı Olarak Kişilik HakkıFreedom of Press and Personal Rights as the Limits of It

MEHMET BEŞİR ACABEY
(Dokuz Eylül Üniversitesi)

 1-54  
Kiraya Verenin Hapis HakkıThe Lien of Lessor

ALPASLAN AKARTEPE
(Erzincan Üniversitesi

 55-78  
Neden İstanbul Tahkim Merkezi?Why Center for Arbitration in İstanbul?

ZİYA AKINCI
(Galatasaray Üniversitesi)

79-96  
Türk Borçlar Kanununun Getirdiği Yeniliklerden İbraA Novelty Brought by Turkish Code of Obligations: Discharge of Obligation by Agreement MUSTAFA AKSU
(İstanbul Üniversitesi)
97-130  

Belirli Mal Bırakma Vasiyetinin Teslim Borcu (MK. m. 518)

Debt for Delivery in Heirs about Specified Items (Civil Code Art. 518)

 HAKAN ALBAŞ
(Lefke Avrupa Üniversitesi)
131-150
TRAFİK KAZALARI NEDENİYLE İLERİ SÜRÜLEN
DESTEKTEN YOKSUN KALMA TALEPLERİNE İLİŞKİN
YARGITAY HUKUK GENEL KURULU’NUN 15.06.2011 TARİHLİ
E.2011/17-142 K.2011/411 SAYILI VE 22.02.2012 TARİHLİ
E.2011/17-787 K.2012/92 SAYILI KARARLARI İLE
YARGITAY 17.HUKUK DAİRESİ’NİN 05.06.2012 TARİHLİ
E.2011/11551 K.2012/7391 SAYILI KARARININ
DEĞERLENDİRİLMESİThe Evaluation of Decisions Rendered by Assembly of Civil Chambers and 17 th Circuit of Court of Cassation upon the Demands for Loss of Support based on Traffic Accidents
 ATİLLA ALTOP
(Kültür Üniversitesi)
151-184
6098 Sayılı Türk Borçlar Kanunu Madde 76 Düzenlemesi: “Geçici Ödeme”The Regulation in Article 76 of Turkish Code of Obligations, No: 6098: “Temporary Payment”  GÖKHAN ANTALYA
(Marmara Üniversitesi)
 185-200
Satım Hukuku Özelinde Uluslararası Sözleşme Hukukunun Birleştirilmesi Çalışmalarının KronolojisiThe Chronicles of Unifaction of International Contract Law, Particularly Sales Law

 EYLEM APAYDIN
(Kocaeli Üniversitesi)

 201-274  
Sigortacılık Tahkimi – Sigorta Tahkim Usulü ve Ayırdedici Özellikleri (Sigortacılık Kanunu m. 30)Insurance Activities Arbitration – Procedure for Insurance Arbitration and Its Main Properties (Insurance Activities Act Art. 30)  ECEHAN YEŞİLOVA ARAS
(Yaşar Üniversitesi)
BİLGEHAN YEŞİLOVA
(Yaşar Üniversitesi)
 275-380  
Yeni Borçlar Kanunu’nun Kiraya Verenin Hapis Hakkına İlişkin DüzenlemesiRegulations in New Code of Obligations about the Lien of Lessor

 ABDÜLKADİR ARPACI
(Yeditepe Üniversitesi)

 381-386  
Halkların Kendi Kaderini Tayin Etme Hakkının Tarihçesi ve Günümüzde Getirdiği ProblemlerThe History of the Right of Self-Determination of Peoples and Contemporary Problems  A. FÜSUN ARSAVA
(Atılım Üniversitesi)
 387-404  
“Gemi Adamları”na İlişkin Türk Ticaret Kanunu Hükümlerinin Kaynakları ve Görevli Mahkeme Sorunu – 2. BölümSources of the Provisions of the Turkish Commercial Code Regarding the “Captain and Crew” and Problems of Jurisdiction – Part 2 –  KERİM ATAMER
(İstanbul Üniversitesi)
 405-486  
Borçlunun CISG Madde 79 Uyarınca Tazminat Sorumluluğundan Kurtulması Halinde Alacaklının Diğer Taleplerinin Akıbeti Ne Olur?The Effect of an Exemption to Pay Damages according to Art. 79 CISG on other Remedies of the Obligee  YEŞİM M. ATAMER
(İstanbul Bilgi Üniversitesi)
 487-510  
Yabancı Para Borçlarının İfasıPayment of Debts in Foreign Currency  SERKAN AYAN
(Dokuz Eylül Üniversitesi)
 511-570  
6098 Sayılı Türk Borçlar Kanununda Düzenlenen Genel İşlem Koşullarının Kişi Bakımından Uygulama AlanıPersonal Application Area of the General Terms and Conditions, which is Ruled by Turkish Law of Obligations, No.6098  MURAT AYDOĞDU
(Dokuz Eylül Üniversitesi)
 571-622  
Satım Hukukunda Aynen İfa Talebinin Birincil Yaptırım Olması SorunuSpecific Performance as a Primary Remedy in Sales Law  ECE BAŞ
(İstanbul Bilgi Üniversitesi)
 623-656  
Konut ve Çatılı İşyeri Kira Sözleşmelerinde, Sözleşmeye Aykırılık Nedeniyle Fesih ve İade İstemi ile İlgili Yargıtay Uygulamasının DeğerlendirilmesiThe Evaluation of Court of Cassation’s Jurisprudence about Annulment and Refund Demand upon Dishonor of Lease Contract in Residence and Roofed Business Premises  HALUK BURCUOĞLU
(İstanbul Üniversitesi)
 657-674  
İçerik Denetiminin Müzakere Edilmemiş Sözleşme Hükümleriyle Sınırlanması Üzerine: Mostaza Claro’nun DüşündürdükleriRestricting the Control of the Content of Standard Terms to Non-Negotiated Clauses: Reflections Based on the Mostaza Claro Case  ERDEM BÜYÜKSAGİS
(Fribourg Üniversitesi)
 675-712  
Türk Borçlar Hukukunda Ceza KoşuluThe Penal Clause in Turkish Code of Obligations  EROL CANSEL
(Turgut Özal Üniversitesi)
ÇAĞLAR ÖZEL
(Hacettepe Üniversitesi)
 713-734  
Kişisel Bir Değer Olarak, Arkeolojik Buluntu Üzerinde “Bilimsel Yayım Hakkı”Personal Right to Scientific Publication on Archeological Artifacts  EMRE CUMALIOĞLU
(Yaşar Üniversitesi)
 735-784  
6098 Sayılı Türk Borçlar Kanunu’na Göre Ağır Bedensel Zararlarda Yakınların Manevi Tazminat TalebiThe Moral Compensation Demand of the Relatives in the Aggravated Body Injuries according to Turkish Code of Obligations No.6098  SEDA İREM ÇAKIRCA
(İstanbul Üniversitesi)
 785-808  
İnsan Hakları ve İnsancıl HukukHuman Rights and Humanitarian Law  ANIL ÇEÇEN
(Ankara Üniversitesi)
 809-830  
Yarı Başkanlık Hükümet Sistemi ve TürkiyeSemi-Presidental System and Turkey  FEVZİ DEMİR
(Yaşar Üniversitesi)
 831-876  
Factoring SözleşmesiFactoring Contracts  REMZİ DEMİR  877-902  
Hayvanlara Yönelik İşlenen SuçlarCrimes Against Animals  BURCU DÖNMEZ
(Yaşar Üniversitesi)
 903-926  
İsviçre’de Eşcinsel Hayat Ortaklığının DüzenlenişiThe Regulation of Same-Sex Life Partnership in Switzerland  MUSTAFA DURAL
(Kadir Has Üniversitesi)
 927-936  
Taşınır Mülkiyetinin Devrinde Sebebe Bağlılık (İllîlik) – Soyutluk (Mücerretlik) MeselesiThe Causal System and the Abstract System on the Transfer of Ownership of Movable Goods  ÖZGE ERBEK
(Dokuz Eylül Üniversitesi)
 937-986  
Türk Ticaret Kanunu Uyarınca Ticari İşletmenin DevriTransfer of Commercial Enterprise according to Provisions of Turkish Commercial Code H. ERCÜMENT ERDEM
(Galatasaray Üniversitesi)
987-1018
Cilt II / Volume II / Band II
Lizbon Antlaşması ve Avrupa Ceza Hukuku’nun GeleceğiTreaty of Lisbon and the Future of European Criminal Law  MUSTAFA RUHAN ERDEM
(Yaşar Üniversitesi)
 1019-1098  
İş Kazasından Zarar Görenlerin ve Yakınlarının Maddi ve Manevi Zararlarının TazminiCompensation of Tengible Damages and Emotional Distress of Injured People and Relatives due to Labour Accident  MEHMET ŞİRİN ERDOĞAN  1099-1110  
Türk Hukuku’nda Vergilendirme YetkisiThe Taxation Power in Turkish Law  GÖZDE ERKİN
(İstanbul Üninersitesi)
 1111-1154  
Tescilli Taşınır RehinleriRegistered Movable Goods Pledge  ŞEREF ERTAŞ
(Yaşar Üniversitesi)
 1155-1184  
The Right of Withdrawal in Distance Contracts Mesafeli Sözleşmelerde Cayma Hakkı  ÜMİT GEZDER
(İstanbul Medeniyet Üniversitesi)
 1185-1202  
Konut ve Çatılı İşyeri Kiralarına İlişkin Hükümlerin Uygulama Alanı (TBK. m. 339)Scope of Application of Provisions Governing the Leasing of the Residential Premises and Business Premises with Roof
(Turkish Code of Obligations Art. 339)
 EMRE GÖKYAYLA
(Bahçeşehir Üniversitesi)
 1203-1252  
Türk Borçlar Kanunu (TBK) m.100 (eBK m.84)’ ün Mahsup Kuralına İlişkin Bir İncelemeA Research Related to the Rule of Deduction according to Turkish Code of Obligations, Art. 100 (Code of Obligations (repealed), Art. 84)  MUSTAFA ALPER GÜMÜŞ
(Yeditepe Üniversitesi)
 1253-1292  
Eşlerin Evlilik Birliğinin Giderlerine Katılma BorcuThe Dept of the Married Couples for Paying the Expenses of the Family  DAMLA GÜRPINAR
(Dokuz Eylül Üniversitesi)
1293-1340  
Mukayeseli Hukuktaki Gelişmeler Işığında Türk Medeni Kanunu Açısından Zorla Evlenme Probleminin DeğerlendirmesiConsideration of the Problem of Marriages under Compulsion to Turkish Civil Code in the Light of the Developments in the Comparative Law  AYŞE HAVUTÇU
(Yaşar Üniversitesi)
 1341-1382  
Bedensel Zararlarda ve Ölüm Halinde Zararın Belirlenmesi (TBK. m.55)Determination of Loss in Case of Physical Injuries and Death (Turkish Code of Obligations, Art. 55)  M. MURAT İNCEOĞLU
(İstanbul Bilgi Üniversitesi)
MELİHA SERMİN PAKSOY
(İstanbul Bilgi Üniversitesi)
1383-1412  
6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu Uyarınca Kayıtlı Sermaye Düzenlemesi ve Bu Düzenlemenin Sermaye Piyasası Hukuku Işığında DeğerlendirilmesiAuthorised Capital Pursuant to Turkish Commercial Code No.6102 and Its Analysis in the Light of the Capital Markets Law  FERNA İPEKEL  1413-1456  
6098 Sayılı Kanuna Göre İbranameThe Release According to Code No.6098  AYÇA İZMİRLİOĞLU
(Yaşar Üniversitesi)
 1457-1482  
Alman Medeni Kanununda Saklı Paydan Uzaklaştırma Sebeplerine İlişkin Yapılan Değişiklikler ve İsviçre-Türk Hukuku ile KarşılaştırılmasıThe Revision Regarding the Reasons of Deprivation of a Compulsory Share and Comparison with Swiss-Turkish Law  NALAN KAHVECİ
(Dokuz Eylül Üniversitesi)
 1483-1524  
Marka Hukukunda İhtiyati Tedbirlerin 6100 Sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu Işığında DeğerlendirilmesiThe Consideration of Provisional Injunctions in Trademark Law in the Light of ode of Civil Procedure, No.6100  BENGÜL KAVLAK
(Yaşar Üniversitesi)
 1525-1554  
Der Deutsch-Türkische Scheidungsfall Nach Dem Inkrafttreten Der Rom III VOCases of Divorce with Respect to Germany and Turkey After the Coming into Force of the Rome III Directive  RAINER KEMPER
(Westfälische Wilhelms Üniversitesi)
 1555-1584  
Eser Sayılmayan Fikri Ürünler ve Eserin Adı ve Alametleri Üzerindeki HaklarIntellectual Products not Considered as Intellectual Work and the Rights on Name and Signs of Intellectual Work  AHMET M. KILIÇOĞLU
(Ankara Üniversitesi)
 1585-1636  
Ceza Yaptırımı ile İdari Yaptırım AyrımıDistinction Between Criminal and Administrative Sanction  SEMA AYATAR KIZILYAR
(Yaşar Üniversitesi)
 1637-1668  
Türk Borçlar Kanununun Sözleşme Dışı Sorumluluk Hukukuna İlişkin Hükümlerinin DeğerlendirilmesiThe Consideration of the Provisions on Non-Contractual Liability of Turkish Code of Obligations NEVZAT KOÇ
(İstanbul Medipol Üniversitesi)
1669-1690
Hayvanın Hukukî KonumuThe Legal Status of Animal CENGİZ KOÇHİSARLIOĞLU
(Bilkent Üniversitesi)
ÖZLEM SÖĞÜTLÜ ERİŞGİN
(Ankara Üniversitesi)
1691-1724
Avrupa Birliği Hukukunda Cinsiyet Ayrımcılığına İlişkin Temel Kavramların DeğerlendirilmesiThe Review of Basic Concepts of Gender Discrimination in European Union Law BAHAR KONUK
(Yaşar Üniversitesi)
1725-1752
6100 Sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun Görev, Yetki ve Yargı Yeri Belirlenmesine İlişkin Hükümlerinin DeğerlendirilmesiThe Evaluation of Provisions of Civil Procedure Code Numbered 6100 Regarding Competence, Venue and Determination of Place of Jurisdiction HÜLYA TAŞ KORKMAZ
(İstanbul Kültür Üniversitesi)
1753-1818
Sigortacılık Sektöründe Bilişim Teknolojilerinin RolüThe Role of Information Technologies in Insurance Sector HURİYE KUBİLAY
(İzmir Ekonomi Üniversitesi)
İ. ATAKAN KUBİLAY
(Dokuz Eylül Üniversitesi)
1819-1856
Motorlu Araç Mülkiyetinin Devri, Tescili ve Harici DevirlerTransfer and Regıstratıon of Motor Vehicle Ownership and the Defect of Form EKREM KURT 1857-1930
Sinema Eserlerinde Eser Sahiplerinin ve İcracı Sanatçıların Mali Haklarına İlişkin Güncel Sorunlar ve Çözüm ÖnerileriCurrent Problems and Solution Offers in Relation to the Monetary Rights of Authors and Performers in Cinematographic Works HANDE GÜL KÜÇÜKKAYA
(İstanbul Bilgi Üniversitesi)
1931-1956
İşe Başlatmama TazminatıCompensation for Impediment in Labour Contract ÜNAL NARMANLIOĞLU
(Yaşar Üniversitesi)
1957-2052
Sözleşmedeki Esaslı Bir Nokta, Özellikle Karşılıklı Borç Doğuran Akitlerde İvazın Miktarı Belirlenmeksizin Sözleşme Kurulabilir Mi?Is it Possible to Conclude a Contract in the Absence of an Essential Element, in Particular without Determining the Amount of Consideration in Bilateral Contracts? HALUK NAMİ NOMER
(İstanbul Hukuk Üniversitesi)
2053-2074
Elektrik Piyasalarında Elektrik Sağlama Amaçlı SözleşmelerContract for Electricity Supply in Electricity Markets ÇAĞLAR ÖZEL
(Hacettepe Üniversitesi)
BURCU G. ÖZCAN BÜYÜKTANIR
(Hacettepe Üniversitesi)
FATMA ÖZEL
2075-2126
Cilt III / Volume III / Band III
Uluslararası Hukuk – Ulusal Hukuk İlişkileriThe Relationships between the National Law and the International Law  IŞIL ÖZKAN
(Yaşar Üniversitesi)
 2127-2176  
Erken Yaşta Evliliklerin Önlenmesi Konusunda Yargının Üstlenebileceği RolThe Assumed Role of the Jurisdiction in the Preventation of the Juvenile
Marriages
MERAL SUNGURTEKİN ÖZKAN
(Yaşar Üniversitesi)
 2177-2190  
Mirasın Hükmen ReddiDisclaim of Inheritance HASAN PETEK
(İzmir Gediz Üniversitesi)
2191-2236  
İdari Yargıda İstinaf Sistemi Üzerine DüşüncelerThe Review of Appeal System in Administrative Judiciary  OĞUZ SANCAKDAR
(Dokuz Eylül Üniversitesi)
 2237-2326  
Havayolu İle Seyahat Eden Yolcuların Haklarına Dair Yönetmelik Kapsamında Yolcuların HaklarıThe Passengers’ Rights under the Regulation about the Rights to the
Passengers Travelling by Air
 İLKNUR SERDAR
(Dokuz Eylül Üniversitesi)
2327-2422  
Hukukta YöntemMethodology in Law RONA SEROZAN
(İstanbul Üniversitesi)
2423-2440  
A Critical-Legal Overview of the Concept of Constitution As the Highest Legal-Political Act of the State in the light of Constitutional-Juridical DoctrineAnayasa Doktrini Işığında Devletin En Üst Hukuki- Politik İşlemi Olarak
Anayasa Kavramı Üzerine Hukuki Değerlendirme
 BLERTON SINANI
(South East European University)
 2441-2464  
Tüketici Hukukunun Amacı ve ÖzellikleriThe Purpose and the Characteristics of Consumer Law  LALE SİRMEN
(Bilkent Üniversitesi)
2465-2476  
Kanunların Önceye Etki Yasağı: Sosyal Sigortalar Hukuku Bakımından Bir DeğerlendirmeNon-Retroactivity of Law: An Evaluation in Terms of Social Security Law  ALİ NAZIM SÖZER
(Yaşar Üniversitesi)
2477-2534  
Birleşmiş Milletler Örgütünün Gelişimi ve GeleceğiThe Development and The Future of the United Nations MELDA SUR
(Dokuz Eylül Üniversitesi)
2535-2550  
Tereke Temsilcisi Atanmasına İlişkin İlke ve EsaslarThe Principles for the Appointment of the Probate Representative ORUÇ HAMİ ŞENER
(Dokuz Eylül Üniversitesi)
2551-2598  
Bir Hukuki Güvenlik Kurumu Olarak Noterlik ve Noterlerin Denetimi Üzerine Bazı DüşüncelerSome Thoughts on Notary as a Legal Safety Institution and the Auditing
of Them
 SÜHA TANRIVER
(Dokuz Eylül Üniversitesi)
2599-2606  
AİHM Kararları Işığında Orman Arazilerinin Bedelsiz Tapu İptal Kararlarının Mülkiyet Hakkını İhlal SorunuThe Problem of Gratis Annulment Decision on the Land Ownership Based on Forests within the Framework on ECHR Jurisprudence  DURMUŞ TEZCAN
(İstanbul Kültür Üniversitesi)
2607-2616  
Sigorta Aracılığına İlişkin 2002/92/EC Sayılı Avrupa Parlamentosu ve Konsey Yönergesinin Türk Hukukuna Yansımaları ve Yönerge ile İlgili Güncel GelişmelerReflections of the Directive 2002/92/EC of the European Parliament and of the Council on Insurance Mediation to Turkish Law and Recent Developments Related to This Directive  ZEYNEP TUNCA
(Yaşar Üniversitesi)
2617-2672
Kat Mülkiyeti Kanununa Eklenen Toplu Yapılara İlişkin Hükümlerin DeğerlendirilmesiThe Evaluation of the Provisions on Subsidized Buildings Attached to the
Condominium Ownership Act
 TUĞÇE TUZCUOĞLU
(Yaşar Üniversitesi)
2673-2706
Eğitim Nafakası (TMK m. 328/II)Education Alimony  AHMET TÜRKMEN
(İzmir Gediz Üniversitesi)
2707-2764
A Comparison of the Actions about Defective Products under the Consumer Protection Act 1987 and Common Law Actions about Negligently Manufactured Products in the UKİngiltere’de 1987 Tarihli Tüketicinin Korunması Kanununa Göre Ayıplı
Mallara İlişkin Açılan Davalarla İçtihat Hukukuna Göre İhmal Sonucu
Üretilmiş Mallara İlişkin Açılan Davalar Arasında Bir Karşılaştırma
 H. GÖKÇE TÜRKOĞLU
(Yaşar Üniversitesi)
2765-2784
Avrupa Birliği Gıda Hukukunun Temel İlkelerine Dair Kısa Bir DeğerlendirmeA Brief Consideration on the Main Principles of Food Law  H. GÖKÇE TÜRKOĞLU
(Yaşar Üniversitesi)
2785-2810
Derneğin Ticarî İşletme İşletmesi ve Türk Medenî Kanunu’nda Bilinçli Boşluk BırakılmasıRunning a Commercial Enterprise by an Association and a Conscious Legal
Loophole in Turkish Civil Code
 ÖZLEM TÜZÜNER
(Okan Üniversitesi)
2811-2844
Ev ve Süs Hayvanlarının Konuttan Tahliye Edilmesi Hakkında Bir DeğerlendirmeAn Evaluation of the Eviction of the Pet Animals from Residences  MERTKAN UÇKAN
(Yaşar Üniversitesi)
2845-2896
Türk Borçlar Kanununda Yer Alan Genel Tehlike Sorumluluğu Kuralına İlişkin Birkaç Tespit ve Hukuk Düzeni Tarafından Faaliyetine İzin Verilmiş Önemli Ölçüde Tehlike Arzeden İşletmelerin Yol Açtığı Zararların Uygun Bir Bedelle Denkleştirilmesi SorunuSome Remarks about the General Risk Liability in Turkish Code of Obligations
and the Problem of Equalization of the Damages with a Proper Value Caused
by Legal Enterprises Placing High Risks
 İLHAN ULUSAN
(İstanbul Kültür Üniversitesi)
2897-2906
Deniz İcra Hukukunda Kanuni Rehin Hakkına Sahip Alacaklıların Kanuni Rehin Hakkından Feragatı (TTK. m. 1379)The Renunciation from the Legal Lien by the Creditors in Maritime
Execution Law
 TALİH UYAR
(Yaşar Üniversitesi)
 2907-2914
Rekabet Hukukuna Göre Dağıtım Anlaşmalarında İnternetten Satış SınırlamalarıLimitations of Online Sales in Distribution Agreements according to
Competition Law
 SEVİLAY UZUNALLI
(Dokuz Eylül Üniversitesi)
2915-2960
Acentelik ve Giriş BedeliAgency and Entrance Fee SEVİLAY UZUNALLI
(Dokuz Eylül Üniversitesi)
2961-3020
Some Problems Related to Online Conclusion of Insurance ContractsSigorta Sözleşmesinin İnternet Üzerinden Akdedilmesi Hakkında
Bazı Sorunlar
SAMİM ÜNAN
(Bilgi Üniversitesi ve Galatasaray Üniversitesi)
3021-3044
Turkish Special Arbitration Scheme for Claims Against InsurersSigortacıya Karşı Yöneltilen Talepler Bakımından Türk Hukukunda
Özel Bir Tahkim Usulü
SAMİM ÜNAN
(Bilgi Üniversitesi ve Galatasaray Üniversitesi)
3045-3056
Yeni İsviçre Haksız Rekabet Kanunu’nda Genel İşlem Koşullarının
Açık İçerik Denetimi (UWG Art. 8)Open Control of the Content of General Terms and Conditions on the
New Swiss Federal Law Against Unfair Competition (UWG Art. 8)
ALİ HAYDAR YAĞCIOĞLU
(Dokuz Eylül Üniversitesi)
3057-3098
Tebligat Hukuku Açısından İmar Kanunu’nun 32/II. Maddesinde
Düzenlenen (Özel) Tebligat Hükmünün DeğerlendirilmesiFrom the Perspective of Notification Law the Evaluation of the (Special)
Notification Provision in Art. 32/II of the Housing and Development Code
BİLGEHAN YEŞİLOVA
(Yaşar Üniversitesi)
3099-3166
Hukuk Muhakemeleri Kanununda SürelerThe Legal Time Periods Regulated in Civil Procedure Code EJDER YILMAZ
(Ankara Üniversitesi)
3167-3190
Edimi Belirleme Yetkisinin Mevcut Genel İşlem Koşulları Teorisi ve
6098 Sayılı Türk Borçlar Kanunu Açısından DeğerlendirilmesiConsideration of the Authority of Fulfillment Determination under the
Existing Theory of General Terms and Conditions and the Turkish Code of
Obligations No: 6098
MELEK BİLGİN YÜCE
(Yeditepe Üniversitesi)
3191-3238
Modern Toplumda Hukuk KültürüCulture of Law in Modern Societies MEHMET YÜKSEL
(Gazi Üniversitesi)
3239-3264
Kamu Görevlilerinin Eş Durumu Nedeniyle Tayinlerinde Ayırımcılık
Hakkında Bir Karşı OyA Dissenting Opinion on Discrimination in Appointmnets of Public Officers
Based on Spousing
ALİ D. ULUSOY
(Danıştay 13. Daire)
3265-3267